Skip navigation

Vilkår for brug

Al information, herunder tekst, tegninger og andre elementer, samt hvad der måtte kunne beskrives som rådgivning på denne hjemmeside, stilles til rådighed uden ansvar af nogen art (herunder f.eks. for mistede data, tab af informationer, driftsforstyrrelser, driftstab, avancetab eller produktansvar) for 3dbyggeri danmark ApS.

Der stilles alene vejledende materiale til rådighed, som skal tilpasses den konkrete ejendom og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser for byggeri.